02_Žemos įtampos elektros įrenginių montavimo darbai

Parengė:
LIETUVOS ELEKTROS ENERGETIKOS ASOCIACIJA
LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA
 
Recenzavo:  Gediminas Isoda;  Dr.Vaidotas Šarka; Mag. Justinas Bureikis
 
                                                                    I. SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.    Statybos taisyklės ST 124478472.300.30.01:2016 „Žemos įtampos elektros įrenginių montavimo darbai“ parengtos vadovaujantis STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ reikalavimais, Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, Lietuvos Respublikosenergetikos įstatymu ir kitais reikalavimais. Šios taisyklės sudarytos organizuoti ir vykdyti žemos įtampos vartotojų vidaus elektros  įrenginių įrengimą ir pridavimą eksploatuoti, nustatyti atsakingus už atliekamą darbą ir jo kontrolę asmenis, užtikrinti proceso technologiškumą, darbuotojų saugą ir sveikatą, aplinkos apsaugą bei projekto ir norminių dokumentų reikalavimus.
2.    Šį norminį dokumentą sudaro aprašomoji dalis,darbo instrukcijos, atskirų gamintojų nurodymai bei sprendimai kai kuriems instaliacijos darbams atlikti.
3.    Atliekant darbus, būtina vadovautis šiomis Statybos taisyklėmis, instaliacijos įrenginių gamintojų nurodymais ir galiojančiais teisės aktais bei norminiais dokumentais.
 
Pristatome Jums naujausią statybos taisyklių versiją.