24_STOGŲ ĮRENGIMO DARBAI: Šlaitiniai stogai

ST 121895674.215.30.01:2016 STOGŲ ĮRENGIMO DARBAI: Šlaitiniai stogai
Parengė: LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA
Darbo vadovas:   
dr. Gintautas Ambrasas
Teikė medžiagą:
dr. Tatjana Vilutienė
dr. Darius Kalibatas
dr. Andrejus Karablikovas
dr. Audronė Endriukaitytė (UAB „PAROC“)
Eduardas Jurevičius (UAB „Monier“)
Vidas Jaškauskas (UAB „Eternit Baltic“)
Remigijus Šernas (UAB „Nelsas metal“
Robertas Arlauskas (UAB „Saudema“)
Laima Biezumaitė (UAB Saint-Gobain statybos gaminiai“)
Aleksėjus Lisovskis (UAB „MIDA“)
Petras Jakutis (VDI).
Gabrielius Sereika (VDI).
 

I. SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.      Šios statybos taisyklės taikomos įrengiant mažaenergių pastatų šlaitinius stogus.

2.      Taisyklės suderintos su STR 2.05.02:2008 “Statinių konstrukcijos. Stogai”, kitais Lietuvoje ir Europos sąjungoje galiojančiais norminiais dokumentais ir gamintojų rekomendacijomis.

II. SKYRIUS. NUORODOS

1.      Statybos taisyklės parengtos laikantis šių norminių dokumentų ir standartų:
1.1.                 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
1.2.                 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 06 d. įsakymu Nr. D1-665 patvirtintas STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
 
1.3.                 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-571 patvirtintas STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“;