15.______ATNAUJINTA______Hidroizoliavimo darbai

ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“
Rengė:  dr. Martynas Malakauskas, inž. Kęstutis Malakauskas
Recenzavo:  inž. Robertas Dargis, inž. Algimantas Jarašiūnas, inž. Julius Jauniškis, inž. Kęstutis Grimalis, inž. Lionginas Sakalauskas
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2012-03-07. Įsakymo Nr. 7
 
Taisyklės įsigalioja nuo 2012-04-06.
 
 TURINYS
 
 
 
 
1.        Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [5.1]. Statybos taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2.        Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant hidroizoliavimo darbus.
3.        Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2001.
4.        Statybos taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems statybininkų asociacijos narių bei elektroninės Statybos taisyklių sistemos „STATAI“ narių sąraše esančių įmonių darbuotojams. Techniniai reikalavimai ir darbų kontrolė pateikti šių Taisyklių III skyriuje.
 
 
5.        Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų:
5.1.            STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 2007 12 06 įsakymas Nr. D1-665 (Žin., 2007, Nr 131-5326);
5.2.            www.statybostaisyklės.lt naudojimosi taisyklės.
 
 
 
 
6.        Reikalavimai taikomi kai izoliavimo darbai atliekami statybvietėje. Jie netaikomi statybos gaminiams, izoliuojamiems gamyklose.
7.        Iki bet kurio tipo izoliacijos darbų pradžios turi būti atlikti darbai, apsaugantys statybines konstrukcijas nuo paviršinio, gruntinio bei kritulių vandens tiesioginio poveikio.
8.        Hidroizoliacijos medžiagos, sluoksnių storiai, sluoksnių skaičius bei kiti dangų parametrai turi būti nurodyti statinio projekte. Suderinus su statytoju ir projektuotoju, izoliacijai leidžiama naudoti naujas pažangesnes medžiagas bei technologijas, jei jų techninės charakteristikos (apsaugos efektyvumas, ilgaamžiškumas, technologiškumas) nėra blogesni už numatytas projekte.
9.        Statybinių konstrukcijų, vamzdynų bei įrenginių izoliacijos darbai atliekami tik užbaigus tuos statybos montavimo darbus, kuriuos atliekant galėjo būti pažeidžiamos izoliacijos dangos.
10.    Visos statybinių konstrukcijų (surenkamųjų betono, gelžbetonio, mūro ir kt.) sandūros bei plyšiai, taikant mastikų ir birių medžiagų izoliacijos dangas turi būti užtaisyti, o taikant klijuotines bei lako ir dažų dangas paviršiai turi būti ir nutinkuoti.
11.    Statybinių konstrukcijų izoliavimo darbai gali būti vykdomi oro temperatūrai esant ne žemesnei negu nurodyta izoliacinių medžiagų gamintojų instrukcijose.
12.    Neleistina statybines konstrukcijas, vamzdynus bei įrenginius, esančius ne pastato viduje, izoliuoti lyjant lietui.
 
 
 
.    MEDŽIAGOS:
Statybinių konstrukcijų hidroizoliacijai naudojamos tokios medžiagos:
         -          bitumo skiediniai gruntui (kietų medžiagų 30-50%);
         -          bitumo emulsijos gruntui (kietų rišiklių >30%); bitumo skiediniai su užpildu (užpildo
                    25-40%);
         -          bitumas ritininėms medžiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >99%);
         -          bitumas su užpildu ritininėms medžiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių
                    >50%);
         -          bituminis skiedinys šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >55%); bituminis
                    skiedinys su užpildu šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >30-50%,
                    užpildo - 25-40%);
         -          bitumo emulsijos šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >30%, užpildų
                    <20%);
         -          asfalto mastika, vartojama karštai (tirpių rišiklių 13-22%, užpildų>25% smėlio <75%);
         -          bituminės ritininės hidroizoliacinės medžiagos;
         -          sintetinės izoliacinės medžiagos (plėvelės) - poliizobutileno (PIB), polivinilchlorido (PVC),
                    polietileno (PE), etilenkoopolimerų-bitumo juostos (ECB).
 
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju