13. Stogų įrengimo darbai

ST 121895674.215.01:2012 "Stogų įrengimo darbai“
Rengė:  dr. Martynas Malakauskas, inž. Kęstutis Malakauskas, dr. Andrėjus Karablikovas
Recenzavo:  dr. Julius Gajauskas, dr. Edmundas Monstvilas, dr. Vaidotas Šarka, inž. Žydrūnas Marcinkevičius, inž. Algirdas Serafinas, inž. Arvydas Kuralavičius
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2012-03-07. Įsakymo Nr. 7
 
Taisyklės įsigalioja nuo 2012-04-06.
 
TURINYS
 
 
 
1.        Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės ST 121895674.215.01:2012 „Stogų įrengimo darbai“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [5.1]. Statybos taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2.        Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant stogų įrengimo darbus.
3.        Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2001.
4.        Statybos taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems statybininkų asociacijos narių bei elektroninės Statybos taisyklių sistemos „STATAI“ narių sąraše esančių įmonių darbuotojams. Techniniai reikalavimai ir darbų kontrolė pateikti šių Taisyklių IV skyriuje.
 
 
5.        Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų:
5.1.            STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 2007 12 06 įsakymas Nr. D1-665 (Žin., 2007, Nr 131-5326);
5.2.            STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ (Žin., 2008, Nr. 130-4997);
5.3.            STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2010, Nr. 146-7510);
5.4.            STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ (Žin., 2011, Nr. 26-1292);
5.5.            STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo" (Žin., 2009, Nr. 138-6095);
5.6.            STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (Žin., 2004, Nr. 23-72);
5.7.            www.statybostaisyklės.lt naudojimosi taisyklės.
 
 
6.         PAGRINDINĖS SĄVOKOS
6.1.            ATBRAILA – žemesnis šlaitinio ar plokščiojo stogo kraštas.
6.2.            ATVIRKŠTINIS STOGAS – tai eksploatuojamas stogas, kuriame šiluminė izoliacija įrengta virš hidroizoliacinio sluoksnio.
6.3.            HIDROIZOLIACINĖ STOGO DANGA – iš hidroizoliacinių medžiagų vieno ar kelių sluoksnių sudaryta vandeniui nelaidi stogo danga.
6.4.            APSAUGINIS HIDROIZOLIACINĖS DANGOS SLUOKSNIS – paviršinis sluoksnis ar sluoksniai virš hidroizoliacinės dangos, apsaugantis šią dangą nuo atmosferos poveikio.
6.5.            PAPILDOMAS HIDROIZOLIACINIS SLUOKSNIS – po arba virš hidroizoliacinės stogo dangos įrengtas papildomas hidroizoliacinės medžiagos sluoksnis.
6.6.            ĮLAJA – anga stogo dangoje vandeniui nuo stogo nuleisti.
6.7.            KARNIZAS – stogo šlaito dalis, išsikišusi už išorinės sienos.
6.8.            KRAIGAS – šlaitinio stogo viršutinė horizontali šlaitų sankirtos briauna.
6.9.            LAŠTAKA – pastato elemento padengimo skarda išorinis kraštas.
6.10.         PAKLOTAS – konstrukcinis elementas, ant kurio tiesiogiai klojama hidroizoliacinė stogo danga (pvz.: klojinys iš medžio ar medinių medžiagų, šilumą izoliuojančios medžiagos sluoksnis ar tiesiog laikančioji konstrukcija).
6.11.         PALĖPĖ – patalpa pastato pastogėje.
6.12.         PARAPETAS – sienos tęsinys virš stogo dangos.
6.13.         PLOKŠČIAS STOGAS – nuožulnusis nuo 0,7 iki 7 laipsnių nuolydžio stogas.
6.14.         STOGO LATAKAS – nuožulnus lovio tipo dviejų stogo šlaitų sankirtos ruožas arba pritvirtintas prie atbrailos pakabinamas latakas, o taip pat stogo plokštumoje įrengtas nuosvyrusis latakas.
6.15.         STOGO ELEMENTAI – vėdinimo kanalai ir kaminėliai, alsuokliai, stoglangiai, kaminai, deformacinės siūlės, antenos ir kitos stoge ir virš stogo esančios konstrukcijos.
6.16.         SUTAPDINTAS STOGAS – stogas, sutapdintas su patalpos lubomis.
6.17.         ŠLAITINIS STOGAS – stogas, kurio šlaitų nuolydis didesnis nei 7 laipsniai.
6.18.         VĖJALENTĖ – lenta, pritvirtinta prie stogo šoninio krašto.
6.19.         VANDENS GARŲ VARŽOS FAKTORIUS – oro vandens garų laidumo ir medžiagos garų laidumo koeficientų santykis.
 
 
7.        STOGŲ RŪŠYS IR KLASIFIKACIJA
 
image
1 pav.           

image
2 pav.         
  
image
3 pav.           
 
 
8.        Stogai turi būtų atsparūs galimam eksploatacijos poveikiui bei atmosferos poveikiui. Stogai turi būti projektuojami, statomi ir naudojami taip, kad tenkintų STR 2.05.02:2008 [5.2] reikalavimus.
9.        Stogų konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių normatyvų reikalavimus (STR 2.01.04:2004) [5.3].
10.    Stogo konstrukcija turi būti tokia, kad ties karnizais nesusidarytų ledo varvekliai, nuo stogo nekristų sniego nuošliaužos, būtų saugu vykdyti stogo priežiūros bei remonto darbus, t.y. stogo eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbai neturi kelti grėsmės nė vieno darbų etapo metu. Užlipimui ant stogo turi būti įrengti patogūs ir saugūs laipteliai.
11.    Stogams įrengti panaudotos medžiagos neturi teršti aplinkos.
12.    Stogų konstrukcijų garsą izoliuojančios savybės turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvų reikalavimus.
13.    Stogai turi turėti pakankamą nuolydį, atitinkantį stogo tipą ir stogo dangai įrengti panaudotų medžiagų tipą, lietaus vandeniui bei tirpstančiam sniegui nutekėti.
14.    Vanduo nuo pastato stogo turi būti nuleidžiamas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos gamtai. Ant visų tipų stogų, kurių karnizai yra aukščiau kaip 6 m nuo žemės paviršiaus, turi būti įrengta vandens nuleidimo nuo stogo sistema. Šie reikalavimai netaikomi laikinųjų pastatų atveju, jeigu nubėgantis nuo stogo vanduo nekenkia keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedaro žalos gamtai.
15.    Stogų šilumą izoliuojančios savybės turi atitikti normatyvo STR 2.05.01:2005 [5.4] reikalavimus.
16.    Stogų konstrukcijoms gaminti leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.
17.    Stogų konstrukcijoms gaminti neleidžiama naudoti tokių medžiagų, kurios stogų įrengimo ir eksploatavimo metu tarpusavyje sąveikaudamos (vyksta cheminė reakcija, elektrokorozija, terminis poveikis, skirtingos deformacijos senėjant ir pan.) mažina viena kitos ilgaamžiškumą.
18.    Stogai turi būti chemiškai atsparūs juos supančios aplinkos poveikiui.
19.    Ant stogų turi būti įrengti žaibolaidžiai. Žaibolaidžių išdėstymas ir jų įrengimo konstrukciniai sprendiniai turi būti pagrįsti skaičiavimais [5.5].
 
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju