08. Wavin plastikinių vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemos pastatuose

ST 210734350.02:2010 "Wavin Plastikinių vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemos pastatuose"

Rengė:  Mag. Mindaugas Karalius
Recenzavo:  © LIETUVOS SANTECHNIKŲ ASOCIACIJA
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2012-03-07. Įsakymo Nr. 7
 
Taisyklės įsigalioja nuo 2012-04-06.
 
DĖMESIO!!!
 
Lietuvos statybininkų asociacijos Prezidento 2012 m. Kovo 7 d. įsakymu Nr. 7, statybos taisyklės ST 210734350.02:2010 "Wavin Plastikinių vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemos pastatuose" įtrauktos į elektroninę Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklių versijos apimtį "Bendrieji ir specialieji statybos darbai" ST 121895674.09:2012. 
 
TURINYS
 
 
 
1.        UAB „WAVIN BALTIC“ statybos taisyklės ST 210734350.02:2010 „Plastikinių vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemos pastatuose“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“. Statybos taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2.        Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistemos montavimo darbus.
3.        Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2001.
4.        Šių taisyklių reikalavimai yra privalomi įmonėms, kurios montuoja „WAVIN“ produktus. Minėtos įmonės, tvirtindamos Statybų taisykles „Bendriesiems statybos darbams“, nurodo privalomą šių Taisyklių taikymą.
5.        Taisyklių tikslas – suteikti techninę ir technologinę informaciją naudojant kompanijos “WAVIN” medžiagas, siekiant deklaruojamos lietaus vandens nuvedimo nuo stogų vamzdynų sistemos sumontavimo kokybės, bei užtikrinti ilgalaikį sistemos eksploatavimo saugumą. Jos skiriamos projektuotojams, statybos įmonėms ir individualiems statytojams informuoti apie “WAVIN“ įmonėse gaminamų lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistemų montavimo būdus ir metodus.
6.        Taisyklių reikalavimai yra privalomi statybos įmonėms, kurios naudoja kompanijos “WAVIN“ gaminamą produkciją. Statybos įmonės, tvirtindamos savo statybos taisykles gali perimti šias Taisykles, prieš tai informavus UAB „WAVIN“. 
7.        Aprašytų produktų montavimo darbai bei eksploatacija turi būti atliekama pagal galiojančių statybos techninių reglamentų reikalavimus.

Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju