06. Wavin PVC drenažo sistemų įrengimas

ST 210734350.06:2012 "Wavin PVC drenažo sistemų įrengimas"

Rengė:   dr. Rimvydas Žurauskas
Recenzavo:  © LIETUVOS SANTECHNIKŲ ASOCIACIJA 
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2012-03-21. Įsakymo Nr.10
Redagavo: Justinas Bureikis
 
DĖMESIO!!!
 
Lietuvos statybininkų asociacijos Prezidento 2012 m. Kovo 21 d. įsakymu Nr.10, statybos taisyklės ST 210734350.06:2012 "Wavin PVC drenažo sistemų įrengimas" įtrauktos į elektroninę Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklių versijos apimtį "Bendrieji ir specialieji statybos darbai" ST 121895674.09:2012. 
 
 
TURINYS     
 
 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1.    UAB „WAVIN BALTIC“ statybos taisyklės ST 210734350.06:2012 „Wavin PVC drenažo sistemų įrengimas“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“. Statybos taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2.    Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistemos montavimo darbus.
3.    Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2008.
4.    Šių taisyklių reikalavimai yra privalomi įmonėms, kurios montuoja „WAVIN“ produktus. Minėtos įmonės, tvirtindamos Statybų taisykles „Bendriesiems statybos darbams“, nurodo privalomą šių Taisyklių taikymą.
5.    Taisyklių tikslas – suteikti techninę ir technologinę informaciją naudojant kompanijos “WAVIN” medžiagas, siekiant deklaruojamos plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemos sumontavimo kokybės, bei užtikrinti ilgalaikį sistemos eksploatavimo saugumą. Jos skiriamos projektuotojams, statybos įmonėms ir individualiems statytojams informuoti apie “WAVIN“ įmonėse gaminamų plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemų montavimo būdus ir metodus.
6.    Taisyklių reikalavimai yra privalomi statybos įmonėms, kurios naudoja kompanijos “WAVIN“ gaminamą produkciją. Statybos įmonės, tvirtindamos savo statybos taisykles gali perimti šias Taisykles, prieš tai informavus UAB „WAVIN“.

 

Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju