04. Wavin plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemų įrengimas

ST 210734350.05:2012 "Wavin plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemų įrengimas"

Rengė:   dr. Rimvydas Žurauskas
Recenzavo:  © LIETUVOS SANTECHNIKŲ ASOCIACIJA 
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2012-03-21. Įsakymo Nr.10
Redagavo: Justinas Bureikis
 
DĖMESIO!!!
 
Lietuvos statybininkų asociacijos Prezidento 2012 m. Kovo 21 d. įsakymu Nr. 10, statybos taisyklės ST 210734350.05:2012 "Wavin plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemų " įtrauktos į elektroninę Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklių versijos apimtį "Bendrieji ir specialieji statybos darbai" ST 121895674.09:2012. 
 
TURINYS
 
 
1.    UAB „WAVIN BALTIC“ statybos taisyklės ST 210734350.05:2012 „Wavin plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemų įrengimas“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“. Statybos taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2.    Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistemos montavimo darbus.
3.    Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2008.
4.    Šių taisyklių reikalavimai yra privalomi įmonėms, kurios montuoja „WAVIN“ produktus. Minėtos įmonės, tvirtindamos Statybų taisykles „Bendriesiems statybos darbams“, nurodo privalomą šių Taisyklių taikymą.
5.    Taisyklių tikslas – suteikti techninę ir technologinę informaciją naudojant kompanijos “WAVIN” medžiagas, siekiant deklaruojamos plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemos sumontavimo kokybės, bei užtikrinti ilgalaikį sistemos eksploatavimo saugumą. Jos skiriamos projektuotojams, statybos įmonėms ir individualiems statytojams informuoti apie “WAVIN“ įmonėse gaminamų plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemų montavimo būdus ir metodus.
6.    Taisyklių reikalavimai yra privalomi statybos įmonėms, kurios naudoja kompanijos “WAVIN“ gaminamą produkciją. Statybos įmonės, tvirtindamos savo statybos taisykles gali perimti šias Taisykles, prieš tai informavus UAB „WAVIN“.
7.    UAB “WAVIN“ prisiima atsakomybę ir teikia garantijas “WAVIN“ produkcijai, kai “WAVIN“ produkcija naudojama pagal kompanijos “WAVIN” reikalavimus montuojant aprobuotas sistemas.
 
 
8.    Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų:
8.1.   STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr 131-5326);
8.2.   STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2009, 35-1348);
8.3.   STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2011-04-13, Nr. 45);
8.4.   STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas (Žin., 2003, Nr.51-2295);
8.5.   LST EN ISO 9001:2008/AC:2009 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai
8.6.   LST EN 476:2011 Išvaduose ir nuotakuose naudojamų komponentų bendrieji reikalavimai
8.7.   LST L ENV 1046:2002 Plastikinių vamzdynų ir kanalų sistemos. Pastatų išorėje vandens ir nuotekų perdavimo sistemos. Antžeminiai ir požeminiai įrengimo būdai
8.8.   LST EN 13476-2:2007 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotųjų sienelių vamzdynų sistemos. 2 dalis. A tipo lygiojo vidinio ir išorinio paviršiaus vamzdžių ir jungiamųjų detalių bei iš jų sudarytos sistemos techniniai reikalavimai
8.9.   LST EN 1401-1:2009 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai 
8.10.         LST EN 13598-2:2009 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 2 dalis. Eismo zonų ir gilių požeminių tinklų šulinių ir apžiūros šulinėlių techniniai reikalavimai.

 

 

Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju