03. Statinio šildymo inžinerinių sistemų įrengimas

Rengė: VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA

Recenzavo: LIETUVOS SANTECHNIKŲ ASOCIACIJA
Teikė medžiagą ir dalyvavo rengiant: Mag. Mindaugas Karalius, Mag. Justinas Bureikis 
 

 DĖMESIO!!!
 
Lietuvos statybininkų asociacijos Prezidento 2013 m. Birželio 3 d. įsakymu Nr. 11, į elektroninę Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklių versijos apimtį "Bendrieji ir specialieji statybos darbai" ST 121895674.10:2013 įtrauktos Lietuvos santechnikų asociacijos recenzuotos ir patvirtintos statybos taisyklės ST 300026902.300.10.02:2013 "Statinio šildymo inžinerinių sistemų įrengimas". 
Taisyklės įsigalioja nuo 2013-07-04
 
TURINYS
 
 
 
1.    Šis aprašas nustato pagrindinius pastato šildymo sistemos įrengimo reikalavimus.
2.    Apraše nustatyti bendrieji pastato šildymo sistemos įrengimo reikalavimai. Reikalavimai konkrečios paskirties pastatams ar inžineriniams statiniams pateikiami atitinkamuose statybos techniniuose reglamentuose ir norminiuose dokumentuose.
3.    Rengiant šį aprašą, vadovautasi galiojančiais, aprašo 4 punkte nurodytais, teisės aktais ir standartais bei įvairių gamintojų nurodymais pastato šildymo sistemos įrengimui, įvairių gamintojų šildymo sistemos įrangos montavimo instrukcijomis bei rekomendacijomis.
 
 
4. Aprašo nuostatų teisės šaltiniai yra šie Lietuvos Respublikos teisės aktai:
4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr.73-3093, Nr.124-5625);4.2. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259);4.3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617);
4.4.  Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011,Nr. 160-7576).
4.5. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742).
4.6. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966).
4.7. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170).
4.8. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr. 17-424; 2002, Nr. 96-4233);
4.9. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (Žin., 2000, Nr. 8-215; 2002, Nr. 106-4776);
4.10. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“ (Žin., 2008, Nr. 1-34);
4.11. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2008, Nr. 35-1256);
4.12. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ (Žin., 2008, Nr. 35-1256);
4.13. Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“ (Žin., 2009, Nr. 159-7219);
4.14. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ (Žin., 2011, Nr. 26-1292);
4.15. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“ (Žin., 2008, Nr. 58-2185);
4.16. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (Žin., 2009, Nr. 157-7115);
4.17. Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos“ (Žin., 2007, Nr. 55-2162);
4.18. Lietuvos higienos normos HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr. 45-1485);
4.19. Lietuvos standartą LST EN 1264-2:2009 „Paviršiuje įmontuotos vandeninės šildymo ir aušinimo sistemos. 2 dalis. Grindinis šildymas. Patvirtinti šiluminės galios nustatymo metodai, pagrįsti skaičiavimais ir bandymais
4.20. Lietuvos standartą LST EN 1264-4:2009 „Paviršiuje įmontuotos vandeninės šildymo ir aušinimo sistemos. 4 dalis. Įrengimas“,
4.21. Lietuvos standartą LST EN 1264-5:2009 „Paviršiuje įmontuotos vandeninės šildymo ir aušinimo sistemos. 5 dalis. Šildymo ir aušinimo paviršiai, įmontuoti į grindis, lubas ir sienas. Šiluminės galios nustatymas“;
4.22. Lietuvos standartą LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“;
4.23. Lietuvos standartą LST EN 12828:2003 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų projektavimas“;
4.24. Lietuvos standartą LST EN 15316-4-3:2007 „Pastatų šildymo sistemos. Sistemos energijos poreikio ir sistemos našumo skaičiavimo metodas. 4-3 dalis. Šilumos gamybos sistemos, Saulės šiluminės energijos sistemos“;
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju