05. Statinio vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas

Rengė: VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA

Recenzavo: LIETUVOS SANTECHNIKŲ ASOCIACIJA
Teikė medžiagą ir dalyvavo rengiant: Mag. Justinas Bureikis
 

 DĖMESIO!!!
 
Lietuvos statybininkų asociacijos Prezidento 2013 m. Birželio 3 d. įsakymu Nr. 11, į elektroninę Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklių versijos apimtį "Bendrieji ir specialieji statybos darbai" ST 121895674.10:2013 įtrauktos Lietuvos santechnikų asociacijos recenzuotos ir patvirtintos statybos taisyklės ST 300026902.300.10.03:2013 "Statinio vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemu įrengimas".
 
Taisyklės įsigalioja nuo 2013-07-04 
 
Turinys
 
 
 
1.      Šios statybos taisyklės nustato pastato vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų montavimo darbų pagrindinius reikalavimus.
2.      Šios statybos taisyklės yra privalomos visiems įmonės inžineriniams techniniams darbuotojams ir tarnyboms, atliekant vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų montavimo darbus.
3.      Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais bei įvairių gamintojų montavimo nurodymais ir instrukcijomis.
 
 
4.      Taisyklių nuostatų teisės šaltiniai yra šie Lietuvos Respublikos teisės aktai:
4.1.       Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
4.2.       Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ (Žin., 2005, Nr. 115-4195);
4.3.       Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr. 17-424; 2002, Nr. 96-4233);
4.4.       Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (Žin., 2000, Nr. 8-215; 2002, Nr. 106-4776);
4.5.       Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“ (Žin., 2008, Nr. 1-34);
4.6.       Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2008, Nr. 35-1256);
4.7.       Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ (Žin., 2008, Nr. 35-1256);
4.8.       Statybos techninis reglamentas STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr. 23-720; 2006, Nr. 54-1978);
4.9.       Lietuvos higienos normos HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (Žin., 2007, Nr. 75-2990);
4.10.   Lietuvos higienos normos HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr. 45-1485);
4.11.   „Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisykles (Žin., 2005, Nr. 9-299).
4.12.   www.statybostaisykles.lt naudojimosi taisyklės.
5.      Taisyklių nuostatų teisės šaltiniai yra šie Europos Sąjungos teisės aktai:
5.1.       LST EN 1363-1:2000 „Atsparumo ugniai bandymai. Bendrieji reikalavimai“;
5.2.       LST EN 1366-1:2000 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 1 dalis. Kanalai“;
5.3.       LST EN 1366-2:2000 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 2 dalis. Priešgaisrinės sklendės“;
5.4.       LST 1678:2001 „Pastatų vėdinimas. Patalpos vidaus aplinkos projektavimo reikalavimai“;
5.5.       LST EN ISO 7726:2002 „Šiluminės aplinkos ergonomika. Fizinių dydžių matavimo priemonės“;
5.6.       LST EN 12097:2001 „Pastatų vėdinimas. Ortakių tinklas. Ortakių tinklo komponentams keliami reikalavimai, siekiant palengvinti tokių tinklų priežiūrą“;
5.7.       LST EN 12599:2001/AC:2005 „Pastatų vėdinimas. Atiduodamų naudoti sumontuotų vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų bandymo metodikos ir matavimo metodai“;
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju