03. POŽEMINIŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI: Inkarų įregimas_v1_2013.07.23

ST 121895674.102.02.01:2013 "POŽEMINIŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI: Inkarų įrengimas" 

Rengė:  © LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA 
               UAB „Vilniaus Rentinys“  
Darbo vadovas: inž. Audrius Čepulis
Recenzavo:  Lietuvos geotechnikos draugija
Teikė medžiagą ir dalyvavo rengiant:  Mag. Jonas Antanaitis, Mag. Justinas Bureikis
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2013-07-23. Įsakymo Nr. 27
 
Taisyklės įsigalioja nuo 2013-08-23 
 
 
Turinys
 
 
I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.         Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės ST 121895674.102.02.01:2013 „Požeminių konstrukcijų įrengimo darbai. Injekcinių inkarų įrengimas“ (toliau-Taisyklės) parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [5.1]. Rengiant Taisykles vadovautasi Lietuvoje galiojančiais normatyviniais dokumentais.
2.         Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir jų taikymą vykdant gręžtinių pamatų įrengimo darbus.
3.         Statybos taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems statybininkų asociacijos nariams bei elektroninės Statybos taisyklių sistemos „STATAI“ narių sąraše esančių įmonių darbuotojams, taip pat įmonėms pasitvirtinusioms šias taisykles įmonės viduje.
4.         Techniniai reikalavimai ir darbo kontrolė pateikti šių Taisyklių IV SKYRIUS. Jei konkrečių statybos objektų projektinėje dokumentacijoje nurodomi aukštesni kokybės reikalavimai nei šiose taisyklėse, tai turi būti taikomi projektinėje dokumentacijoje pateikti reikalavimai.
 
 
II SKYRIUS. NUORODOS
 
5.         Statybos taisyklės parengtos laikantis šių normatyvinių dokumentų bei standartų:
5.1.        STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
5.2.        LST EN 1537:2001 lt Specialieji geotechninkos darbai. Inkarai;
5.3.        LST EN 10080:2005 Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai;
5.4.        LST EN ISO 17660-1:2006 Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas.1 dalis. Apkraunamosios suvirintosios jungtys;
5.5.        LST EN 1992-1-1:2005 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės;
5.6.        LST EN 1993-1-4:2007 Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-4 dalis. Bendrosios taisyklės;
5.7.        LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės;
5.8.        LST EN 1997-2:2007 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai;
5.9.        www.statybostaisykles.lt.
 
III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
 
6.         Šiose statybos taisyklėse vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:
6.1.        Pagrindas – gruntas, uoliena ir užpilas, kurie yra vietovėje prieš pradedant statybos darbus [5.7];
6.2.        Inkaras – įrenginys tempimo apkrovai į laikantįjį sluoksnį perduoti [5.2];
6.3.        Inkaro galva - inkaro dalis, templės tempimo jėgą perduodanti atraminei plokštei ar statiniui [5.2];
6.4.        Templė - inkaro dalis, galinti tempimo apkrovą nuo inkaro šaknies perduoti jo galvai [5.2];
6.5.        Įvaržos apkrova(jėga) – apkrova, perduodama inkaro galvai baigus įtempti inkarą [5.2];
6.6.        Antikorozinis barjeras - templės apsaugos nuo korozijos sistema, kurią turi sudaryti bent vienas ištisinis antikorozinės medžiagos sluoksnis, kuris nesuirtų per visą projekte numatytą inkaro naudojimo laiką;
6.7.        Susitraukianti rankovė - kaitinant susitraukianti polimerinė rankovė skirta apsaugoti inkaro templę ir(arba) antikorozinius mišinius;
6.8.        Apvalkalas - metalinis arba plastikinis(PVC) vamzdis skirtas apsaugoti templę ir(arba) antikorozinius mišinius;
6.9.        Antikoroziniai mišiniai - dervos, tepalai ar antikoroziniai dažai skirti inkaro templei apsaugoti nuo korozijos;
6.10.    Laikinasis inkaras – inkaras, suprojektuotas trumpesniam laikotarpiui negu dveji metai [5.2];
6.11.    Nuolatinis inkaras - inkaras, suprojektuotas ilgesniam laikotarpiui negu dveji metai [5.2];
6.12.    Centriklis – detalė skirta užtikrinti projektinę inkaro templės padėtį gręžinyje;
6.13.    Injekcinis skiedinys – kietėjanti medžiaga, kuria užpildomas gręžinys, perduodanti templės apkrovą ir apsauganti templę nuo korozijos [5.2];
6.14.    Paplovimo skiedinys – skystis (vanduo, cemento pienas ir kt.) naudojamas inkarų įgilinimui atlikti.
 
IV SKYRIUS. REIKALAVIMAI KELIAMI INJEKCINIŲ INKARŲ ĮRENGIMUI
 
7. Inkaro konstrukciją sudarantiems elementams ir medžiagoms keliami reikalavimai:     
7.1.        Visos plieninės templės ir kitos metalinės detalės turi atitikti statybiniam plienui keliamus reikalavimus [5.6], [5.3]. Kitokios medžiagos templės gali būti naudojamos tik įrodžius, kad jos tinka kaip inkarų elementai ir jeigu tam pritaria užsakovo (kliento) techninis atstovas.
7.2.        Suderinus su užsakovu ir projekto rengėjais, ne gamyklose gaminamų inkarų naudojimas leidžiamas.
7.3.        Inkaro galva turi būti tokios konstrukcijos, kad būtų galima ją apkrauti tikrinamojomo bandymo apkrova, įvaržos apkrova, atpalaiduoti ir iš naujo įtempti.
7.4.        Templė įtvirtintajame ilgyje (šaknyje) turi būti profiliuota, arba rumbuota.
7.5.        Lygaus paviršiaus įtemptosios plieninės templės, su specialiais inkaravimo įrenginiais ar be jų, gali būti naudojamos tik laikiniesiems inkarams, ir tik tada, jei tam pritaria užsakovo (kliento) techninis atstovas.
7.6.        Pakraunant, pervežant ir įrengiant temples būtina užtikrinti, kad jos nebūtų sulenktos, pažeisti jų elementai ir antikorozinė apsauga
7.7.        Turi būti užtikrintas (jei tokie naudojami) tinkamas centriklių pritvirtinimas prie templės. Centriklių išdėstymas priklauso nuo templės standumo ir yra nurodomas inkarų gamintojo specifikacijose.
7.8.        Nuolatinį apsauginį barjerą turi sudaryti bent vienas ištisinis antikorozinės medžiagos sluoksnis, kuris nesuirtų per visą projekte numatytą inkaro naudojimo laiką kuris yra ne mažesnis kaip dveji metai.
7.9.        Tankų cementinį skiedinį, kuriuo padengiama templė gamyklinėmis sąlygomis, leidžiama naudoti kaip vieną iš dviejų apsaugos barjerų, jeigu jis dengia templę ne plonesniu kaip 5 mm sluoksniu ir jeigu plyšys naudojimo metu nebus platesnis kaip 0,1 mm.
7.10.    Dervas injektuotas ar užteptas ant templės 5 mm storiu, leidžiama naudoti kaip vieną iš nuolatinių barjerų sluoksnių, jeigu jos nesutrūkusios, apsaugotos ir neperslėgtos.
7.11.    Antikorozinius dažus leidžiama naudoti kaip vieną iš nuolatinių barjerų sluoksnių, jeigu jų sluoksnis nesutrūkinėjas ir vientisas.
7.12.    Antikoroziniai mišiniai, jeigu jie naudojami kaip nuolatiniai barjerai, turi būti aptraukti susitraukiančia rankove arba apsaugoti PVC apvalkalu.
7.13.    Jei naudojami PVC elementai, jie turi būti atsparūs senėjimui ir neturi išskirti laisvųjų chloridų.
7.14.    Plastikinė susitraukianti rankovė turi būti kaitinama taip, kad kiti antikorozinės apsaugos elementai išliktų nepažeisti. Rankovės sienučių storis po aptraukimo turi būti ne mažesnis kaip 1 mm. 

 

Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju