04. POŽEMINIŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI: Spraustinių polių įrengimas_I dalis. Kaltiniai, vibraciniai, įspaudžiami poliai_v01_2014.01.14

ST 121895674.102.03.01:2014 POŽEMINIŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI: Spraustinių polių įrengimas I dalis. Kaltiniai, vibraciniai, įspaudžiami poliai
Parengė: LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA
               UAB „Vilniaus Rentinys“
Darbo vadovas: inž. Audrius Čepulis
Recenzavo: Lietuvos geotechnikos draugija
Teikė medžiagą ir dalyvavo rengiant: mag. Justinas Bureikis
 
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2014-01-14. Įsakymo Nr. 02
 
Taisyklės įsigalioja nuo 2014-02-15
                                       
TURINYS
 
 I SKYRIUS.Bendrosios nuostatos
 
1. Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės „Požeminių konstrukcijų įrengimo darbai. Spraustinių polių įrengimas“ (toliau-Taisyklės) parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [5.1].
2.  Rengiant Taisykles vadovautasi Lietuvoje galiojančiais normatyviniais dokumentais.
3. Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir jų taikymą vykdant spraustinių polių (apima kaltinių, vibracinių ir įstumiamų polių) įrengimo darbus.
4. Techniniai ir darbo kontrolės reikalavimai pateikti šių Taisyklių IV SKYRIUS. skyriuje.
 
  II SKYRIUS. Nuorodos
 
5. Statybos taisyklės parengtos laikantis šių normatyvinių dokumentų bei standartų:
 
5.1.   STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
5.2.   LST EN 10080:2005 Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai;
5.3.   LST EN ISO 17660-1:2006 Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas.1 dalis. Apkraunamosios suvirintosios jungtys;
5.4.   LST EN 12699 Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai;
5.5.   LST EN 1992-1-1:2005 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės;
5.6.   LST EN 1993-1-4:2007 Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-4 dalis. Bendrosios taisyklės;
5.7.   LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės;
5.8.   LST EN 1997-2:2007 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai;
5.9.   www.statybostaisykles.lt.
 
 III SKYRIUS. Pagrindinės sąvokos
 
6. Šiose statybos taisyklėse vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:
 
6.1.   Pagrindas – gruntas, uoliena ir užpilas, kurie yra vietovėje prieš pradedant statybos darbus [5.7];
6.2.   Spraustinis polis – polis, kuris įrengiamas neiškasant arba kitokiu būdu nešalinant grunto, išskyrus tuos atvejus, kai šalinamas pakilęs gruntas, sumažinama vibracija, šalinamos kliūtys arba norima pagerinti smigimą [5.7];
6.3.   Surenkamasis polis – polis arba polio elementai, kurie prieš juos įrengiant būna iš anksto pagaminti vientisi arba atskiromis dalimis [5.4];
6.4.   Monolitinis (spraustinis) polis – polis, įrengiamas spraudžiant į gruntą uždarą betoninį kevalą arba nuolatinį ar laikiną apvalkalą, užpildant jų ertmę betonu arba gelžbetoniu [5.4];
6.5. Apvalkalas – plieninis vamzdis, kurio laikinai arba nuolatinai sutvirtinamos ertmės sienos įrengiant polį. Nuolatiniai apvalkalai gali būti nuolatiniai arba perimantys apkrovą [5.4];
6.6. Spraudžiamasis vamzdis – plieninis vamzdis gruntui perstumti įrengiant monolitinius spraustinius polius. Betonuojant spraudžiamasis vamzdis yra ištraukiamas arba paliekamas [5.4];
6.7. Plaktas – statybos įrangos elementas, kalimo būdu spraudžiamiems poliams, vamzdžiams arba apvalkalams (apsauginiams vamzdžiams) įgilinti;
6.8.   Vibratorius (vibracinis plaktas) – statybos įrangos elementas, vibravimo būdu spraudžiamiems poliams, vamzdžiams arba apvalkalams (apsauginiams vamzdžiams) įgilinti ir (arba) ištraukti;
6.9.   Domkratas - statybos įrangos elementas, spaudimo būdu spraudžiamiems poliams, vamzdžiams arba apvalkalams (apsauginiams vamzdžiams) įgilinti ir (arba) ištraukti;
6.10. Spraudimas – būdas poliui įsprausti iki nustatyto gylio, pvz., kalimas, vibravimas, spaudimas arba šių būdų derinys;
6.11. Atsakas – vidutinis liktinis polio įsmigimas į gruntą nuo spraudimo jėgos vieneto.
6.12. Antgalis – spraudžiamojo vamzdžio dalis apsauganti nuo grunto ir vandens patekimo į spraudžiamojo vamzdžio vidų.
 
 IV SKYRIUS. Reikalavimai keliami spraustinių polių įrengimui
 
7. Bendrieji reikalavimai keliami spraustinių polių įrengimui:
 
7.1.   Vibracinio ir kalamojo spraudimo derinys, kai vibratorius naudojamas pradiniam įgilinimui, o plaktas – poliui kalti iki projektinės padėties yra galimas;
7.2.   Vibracinio plakto išcentrinė jėga, vibracijos dažnis ir vibracinio plakto poslinkio amplitudė turi būti parenkama, atsižvelgiant į polį ir gruntines sąlygas;
 
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju