16.______ATNAUJINTA______Mūro darba

ST 121895674.205.01.04:2014 "Mūro darbai"
 

Rengė:  dr. Martynas Malakauskas, inž. Kęstutis Malakauskas.
Recenzavo:  inž. Robertas Dargis, inž. Algimantas Jarašiūnas, inž. Julius Jauniškis, inž. Kęstutis Grimalis, inž. Dainius Smilgys, inž. Lionginas Sakalauskas.
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2014-11-18. Įsakymo Nr. 66

 

 
 
TURINYS
 
 
 
 
1.        Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės ST 121895674.205.01.04:2014 „Mūro darbai“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [5.2]. Statybos taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2.        Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant mūro darbus.
3.        Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2008.
4.        Statybos taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems statybininkų asociacijos narių bei elektroninės Statybos taisyklių sistemos „STATAI“ narių sąraše esančių įmonių darbuotojams. Techniniai reikalavimai ir darbų kontrolė pateikti šių Taisyklių III skyriuje.
 
 
5.        Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų:
5.1.            Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas (Žin., 2010, Nr. 84-4401);
5.2.            STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr 131-5326);
5.3.            STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2011-05-19, Nr. 60-2870);
5.4.            STR 2.01.01(1):2005 “Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” (Žin., 2005, Nr. 115-4195);
5.5.            LST EN 998-2:2010     Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Mūro skiedinys;
5.6.            LST EN 771-1:2011 Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 1 dalis. Keraminiai mūro gaminiai;
5.7.            LST EN 771-2:2011 Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 2 dalis. Silikatiniai mūro gaminiai;
5.8.            LST EN 771-3:2011 Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. Betoniniai mūro gaminiai  (su tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais);
5.9.            LST EN 771-4:2011 Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 4 dalis. Autoklavinio akytojo betono mūro gaminiai;
5.10.        STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo (Žin. 2009 Nr. 138-6095);
5.11.        LST L 1346:2005     Statybinis skiedinys. Klasifikacija ir techniniai reikalavimai
5.12.        www.statybostaisyklės.lt naudojimosi taisyklės.
 
 
 
6.        Reikalavimai taikomi, kai iš keraminių ar silikatinių plytų, įvairaus tipo blokelių mūrijamos vienasluoksnės ir daugiasluoksnės atitvaros, kolonos ir kitokios konstrukcijos. Atliekant darbus turi būti laikomasi projekto autorių pasiūlytų sprendinių, naudojamasi detalėmis, pateiktomis įmonių gamintojų kataloguose ir specialiojoje literatūroje.
7.        Medžiagos ir gaminiai mūro darbams priimami tik su atitikties dokumentais, o iškilus abejonėms kokybė tikrinama papildomai.
8.        Plytos, įvairių tipų keraminiai, silikatiniai, akyto betono blokeliai ir skiediniai, skirti mūro darbams, turi atitikti stiprio gniuždant, atsparumo šalčiui, tankio ir kt. reikalavimus. Bendrieji reikalavimai šioms medžiagoms pateikti standartuose: LST EN 771-2 “Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 2 dalis. Silikatiniai mūro gaminiai”, [5.7], LST EN 771-1 “Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 1 dalis. Keraminiai mūro gaminiai” [5.6], LST EN 771-4 “Mūro gaminių techniniai reikalavimai. Autoklavinio akytojo betono mūro gaminiai [5.9] LST EN 771-3 “Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. Užpildų betono mūro gaminiai” [5.8]. LST EN-998-2:2003 Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Mūro skiedinys” [5.5], LST L 1346:2005 “ Statybinis skiedinys. Klasifikacija ir techniniai reikalavimai ” [5.11].
            Plytos, įvairių tipų keraminiai, silikatiniai, akyto betono blokeliai ir skiediniai, skirti mūro darbams, turi atitikti stiprio gniuždant, atsparumo šalčiui, tankio ir kt. reikalavimus. Bendrieji reikalavimai šioms medžiagoms pateikti standartuose: techniniai reikalavimai silikatiniams mūro gaminiams pateikiami standarte [5.7]; techniniai reikalavimai keraminiams mūro gaminiams pateikiami standarte [5.6]; techniniai reikalavimai autoklavinio akytojo betono mūro gaminiams pateikiami standarte [5.9]; techniniai reikalavimai betoniniams mūro gaminiams (su tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais) pateikiami standarte [5.8]; techniniai mūro skiedinio reikalavimai pateikiami standarte [5.5]; Statybinio skiedinio klasifikacija ir techniniai reikalavimai pateikiami standarte [5.11].
9.        Mūro darbai pradedami atlikus požeminės statinio dalies ašių ir altitudžių geodezinę kontrolę, įrengus horizontaliąją hidroizoliaciją, surašius paslėptųjų darbų aktus ir techniniam prižiūrėtojui priėmus darbus.
10.    Tuo atveju, kai medžiagos ir gaminiai į darbo vietas tiekiami keliamaisiais mechanizmais, ruošiamas SDTP, nurodant kranų darbo schemas, medžiagų sandėliavimo vietas, transporto judėjimo kelius, sprendžiamas energetinis aprūpinimas.
11.    Mūro stiprumas priklauso nuo plytų bei akmenų kokybės, skiedinio savybių, rišimo būdo. Plytas arba akmenis mūrinyje reikia išdėstyti taip, kad surišti skiediniu jie sudarytų monolitą. Tam:
-       mūrinys turi būti mūrijamas eilėmis, statmenomis jėgos veikimo krypčiai;
-       plytų arba akmenų plokštumos turi būti statmenos arba lygiagrečios plytų arba akmenų paklotui;
-       kiekviena plyta arba akmenų eilė turi perdengti žemiau esančias vertikalias siūles.
12.    Plytų mūro horizontalių siūlių vidutinis storis turi būti   10-12 mm,  vertikalių - 10 mm. Vertikalios ir horizontalios siūlės turi būti užpildytos skiediniu, išskyrus tinkuojamą mūrinį, kurių neužpildytų siūlių gylis turi būti ne didesnis kaip  15 mm,  o kolonų vertikalių siūlų - 10 mm.
Mūro iš silikatinių blokų ARKO M horizontaliųjų siūlių vidutinis storis, mūrijant su cementine pasta, gali būti 1-3 mm, mūrijant su skiediniu 10 mm. Vertikaliosios siūlės neužpildomos skiediniu, nes blokai turi specialią formą – įlaidą ir iškišą.
 
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju