12.______АTNAUJINTA____ Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas

ST 121895674.205.20.02.03:2014 "FASADŲ ĮRENGIMO DARBAI. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas"
Parengė:  LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA
Darbo vadovas:  inž. Linas Černauskas                                                
Recenzavo:  dr. Audronė Endriukaitytė, dr. Česlovas Ignatavičius, dr. Martynas Malakauskas,
dr. Raimondas Bliūdžiusinž. Kęstutis Malakauskas.
Teikė medžiagą ir rengė: inž. Arvydas Kuralavičius,  inž. Alvydas Černys, inž. Laima Biezumaitė, 
inž. Raimundas Šlekys, inž. Rita Usonienė, dr. Vaidotas Šarka, inž. Vladas Laučys,
inž. Virginijus Barišauskas, inž.Vilma Čekauskaitė, Mag. Justinas Bureikis, Remigijus Ciesiūnas,
Rytis MėdžiusRimantas Januševičius, Petras Jakutis
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2014-11-18. Įsakymo Nr. 66 
 
 
Taisyklės įsigalioja nuo 2014-12-18.
 

 

 
 
1.    Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės „Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas“ (toliau – Taisyklės) parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [8.1]. Statybos taisyklės yra norminių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais norminiais dokumentais ir Lietuvoje sertifikuotų medžiagų, gaminių bei konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2.    Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės, esminius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus ir taikomos vykdant vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimo darbus.
3.    Reikalaujama, kad fasadams įrengti būtų naudojamos tik Europos techninį liudijimą (ETL) turinčios ir (arba) CE ženklu ženklintos visos sudėtinės fasado dalys (sistemos elementai).
4.    Statybos taisyklėse pateikta technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema atitinka bendruosius vidaus kokybės vadybos principus, pateiktus  LST EN ISO 9001:2001.
5.    Statybos taisyklių reikalavimai privalomi visiems Statybininkų asociacijos nariams, į elektroninės statybos taisyklių sistemos „STATAI“ narių sąrašą įtrauktoms įmonėms taip pat įmonėms, ir kitiems šias taisykles įsiteisinusiems juridiniams asmenims.
6.    Šiose taisyklėse nenurodyta, kaip įrengti stiklinius vėdinamus fasadus, natūralaus ir dirbtinio akmens plokštes ar tvirtinti kitų sunkių vėdinamų fasadų apdailos medžiagas. Tokių fasadų detalizuoti sprendimai turi būti pateikti projektinėje dokumentacijoje, taip pat būtina vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis.
7.    Vėdinamas fasadas (toliau – Sistema) skirtas visų rūšių gyvenamųjų, viešosios, administracinės ir pramoninės paskirties pastatų sienoms įrengti. Vėdinami fasadai gali būti įrengiami tiek statant naujus, tiek renovuojant senus pastatus.  
 
 
8.1.  Statybos techninis reglamentas 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. D1-665;
8.2.  Statybos techninis reglamentas 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. D1-212;
8.3.  Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai patvirtinti Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34;
8.4.  Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346;
8.5.  www.statybostaisykles.lt naudojimosi taisyklės.
 
 
9.1.  Vėdinamas fasadas (toliau Sistema) – mūrinių, mūrinių tinkuotų, betoninių, betoninių tinkuotų, gelžbetoninių, lengvo tipo vertikalių ir horizontalių atitvarinių konstrukcijų išorėje įrengiama sistema, naudojant sistemos gamintojo tiekiamą gamyklinį (arba komplektuojamą iš atskirų dalių) statybos produktų rinkinį, kuris susideda iš toliau išvardytų komponentų:
9.2.  Izoliacinis tarpiklis – termoizoliacinė medžiaga tarp pagrindo ir laikančiojo karkaso;
9.2.1.               laikančiojo karkaso konstrukcija – inkarai ir inkaravimo sistemos, karkaso elementai (aliumininiai, cinkuotųjų profiliuočių, nerūdijančiojo plieno, mediniai);
9.2.2.               jungimo ir tvirtinimo detalės – elementai, tarpusavyje sujungiantys ir mechaniškai sutvirtinantys laikančiojo karkaso konstrukcinius elementus bei šilumos ir vėjo izoliacijos plokštes;
9.2.3.               šilumos izoliacija – atitinkamo storio šilumą izoliuojančios medžiagos, užtikrinančios reikiamą/norimą šiluminę pastato izoliaciją;
9.2.4.               vėjo izoliacija – specialios vėją izoliuojančios plokštės (mineralinės vatos, gipskartoninė ir kt.) arba orui nelaidžios ir UV spinduliams atsparios plėvelės;
9.2.5.               oro tarpas – vėdinamas oro tarpas tarp izoliacijos nuo vėjo izoliacijos ir išorinės fasado apdailos.
9.3.  Išorinė fasado apdaila – išorinis sluoksnis, apsaugantis Sistemą nuo atmosferos poveikio ir suteikiantis pastatui norimą architektūrinį ir estetinį vaizdą, kurį sudaro:
9.3.1.               keraminės, akmens masės plytelės ir plokštelės;
9.3.2.               natūralaus ar dirbtinio akmens plokštės;
9.3.3.               aukštu slėgiu sulaminuota plokštė - ASP(HPL);
9.3.4.               kompozicinės aliumininės plokštės;
9.3.5.               fibrocementinės plokštės;
9.3.6.               vario lankstiniai;
9.3.7.               plieninės kasetės;
9.3.8.               profiliuota skarda ir kt.
9.4.  Trumpiniai:  
9.4.1.               ASP (HPL) - aukštu slėgiu sulaminuota plokštė;
9.4.2.               MDP – medžio drožlių plokštė;
9.4.3.               Projektas – darbo arba techninis – darbo projektas;
9.4.4.               PVC – polivinilchlorido gaminiai;
9.4.5.               PV – projekto Vadovas;
9.4.6.               SDTP – statybos darbų technologijos projektas;
9.4.7.               STR – statybos techniniai reglamentai;
9.4.8.               UV - ultravioletiniai spinduliai;
 
 
10.1.         Įmonės vadovas privalo nustatyti darbuotojų mokymo ir žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities tikrinimo tvarką įmonėje;
10.2.         Prieš pradedant dirbti, Įmonės vadovo nustatyta tvarka darbuotojas mokomas įmonėje ar mokymo įstaigose, ypatingą dėmesį skiriant darbuotojams, vykdantiems pavojingus darbus, kurie yra išvardinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr.1386 patvirtintame pavojingų darbų sąraše, tarp jų:
10.2.1.                      atliekantiems krovinių kėlimo rankomis darbus;
10.2.2.                      atliekantiems darbus aukštyje;
10.2.3.                      atliekantiems medienos, metalų, betono gaminių ir kitų medžiagų pjaustymo, šlifavimo darbus, kai naudojama nemechanizuota pastūma;
10.2.4.                      atliekantiems krovinių kėlimo darbus mechaniniais, tame tarpe ir savaeigiais krautuvais;
10.2.5.                      atliekantiems pastolių statymo, ardymo, remonto, perstatymo darbus;
10.3.          Darbuotojai, dirbantys statybvietėje ir (ar) naudojantys darbo įrenginius, priemones, medžiagas pagal gamintojo pateiktas instrukcijas ir (ar) rekomendacijas instruktuojami kaip saugiai atlikti darbus (pvz.: kaip saugiai dirbti su medienos, akmens, metalo pjovimo įrankiais, grąžtais, kampiniais šlifuokliais, kada ir kaip  naudoti asmenines apsaugos priemones);
10.4.          Mokymo medžiaga, gamintojo pateiktos instrukcijos, rekomendacijos ir kita informacija turi būti parengtos lietuvių arba kita darbuotojams suprantama kalba;
 
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju