14. ______ATNAUJINTA_____Apdailos darbai

ST 121895674.210.01:2014 "Apdailos darbai"

Rengė:  dr. Martynas Malakauskas, inž. Kęstutis Malakauskas.
Recenzavo:  inž. Robertas Dargis, inž. Algimantas Jarašiūnas, inž. Julius Jauniškis, inž. Kęstutis Grimalis, inž. Lionginas Sakalauskas.
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2014-12-01. Įsakymo Nr. 72
 
TURINYS
 
 
 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1.                  Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės ST 121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [5.1]. Statybos taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2.                  Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant grindų įrengimo, tinkavimo, dažymo ir tapetavimo darbus, paviršių apdailą plytelėmis, fasadų, pertvarų, lubų ir grindų įrengimo iš plokščių darbus.
3.                  Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2008
4.                  Statybos taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems statybininkų asociacijos narių bei elektroninės Statybos taisyklių sistemos „STATAI“ narių sąraše esančių įmonių darbuotojams. Techniniai reikalavimai ir darbų kontrolė pateikti šių Taisyklių III skyriuje.
 

II SKYRIUS. NUORODOS

 
5.                  Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų:
5.1.            STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr 131-5326);
5.2.            STR 2.01.01(1):2005 “Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” (Žin., 2005, Nr. 115-4195);
5.3.            STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ ( Žin., 2002, Nr. 96-4233);
5.4.            STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (Žin., 2002, Nr. 106-4776);
5.5.            STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ (Žin.,2008 Nr. 1-34);
5.6.            STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2008, Nr. 35-1256);
5.7.            STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ (Žin., 2008., Nr. 35-1255);
5.8.            STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ (Žin. 2004, Nr. 56-1946);
5.9.            LST L 1346:2005 Statybinis skiedinys. Klasifikacija ir techniniai reikalavimai
5.10.        www.statybostaisyklės.lt naudojimosi taisyklės.
 

III SKYRIUS. APDAILOS DARBAI

 

Bendrieji reikalavimai

 
6.                  Statinius statant, remontuojant bei rekonstruojant vykdomi tokie apdailos darbai:
-         klojamos grindys;
-         montuojami langai ir durys;
-         tinkuojami įvairios paskirties paviršiai;
-         dažoma ir klijuojami apmušalai;
-         sienos ir grindys klojamos plytelėmis;
-         montuojamos pertvaros, lubos.
7.                  Apdailos darbai pradedami, kai yra užbaigti statybinių konstrukcijų statybos darbai, išbandytos vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo ir vėdinimo, dujofikavimo sistemos, įrengti elektros galios tinklai, vidaus tinklai bei įtaisai ir surašyti atitinkami paslėptų darbų aktai.
8.                  Apdailos darbai atliekami pagal projekto sprendimus, o kai tokių sprendimų nėra, derinama su užsakovu.
9.                  Kai statinių apdailai naudojamos naujos medžiagos ir gaminiai, kurių panaudojimo techniniai sprendimai neaprašyti norminiuose dokumentuose, užsakovas pateikia projektinį sprendimą arba, suderinus su užsakovu, darbai vykdomi pagal tas medžiagas bei gaminius gaminančių įmonių rekomendacijas.
10.              Apdailos darbų technologija, organizavimas ir darbų vykdymo priemonės, jei nenurodyta projekte, parenkamos darbus vykdančių specialistų nuožiūra, įvertinus konkrečią situaciją.
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju