19.______ATNAUJINTA______Pastatų apsaugos nuo triukšmo įrengimo darbai

ST 121895674.06:2009 "Pastatų apsaugos nuo triukšmo įrengimo darbai"

Rengė:  dr. Aleksandras Jagniatinskis
Recenzavo:  inž. Robertas Encius
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2012-03-07. Įsakymo Nr. 7

TURINYS
 
 
 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1.        Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės ST 121895674.06:2009 „Pastatų apsaugos nuo triukšmo įrengimo darbai“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [5.1]. Statybos taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2.        Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant pastatų vidaus ir išorės apsaugos nuo triukšmo įrengimo darbus.
3.        Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2001.
4.        Statybos taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems statybininkų asociacijos narių bei elektroninės Statybos taisyklių sistemos „STATAI“ narių sąraše esančių įmonių darbuotojams. Techniniai reikalavimai ir darbų kontrolė pateikti šių Taisyklių IV skyriuje.
 
 

II SKYRIUS. NUORODOS

 
5.        Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų:
5.1.            STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2002, Nr. 42-1586. Pakeitimai: Žin., 2003, Nr. 37-1634, Žin., 2004, Nr. 25-780, Žin., 2004, Nr. 56-1952, Žin., 2004, Nr. 90-3332);
5.2.            STR 2.01.01(5):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2000, Nr. 8-216);
5.3.            STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3614);
5.4.            STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (Žin., 2004, Nr. 23-72);
5.5.            STR 1.02.06:2004 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje nuostatos“ LR aplinkos ministro įsakymas 2004 m. gruodžio mėn. 2 d., Nr DI-610, Vilnius;
5.6.            STR 1.11.02:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 60-2475. Pakeitimai: Žin., 2003, Nr. 122-5551, Žin., 2004, Nr. 9-245);
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju