01. Akmens mūro ir natūralaus akmens tvarkyba

ST 124478472.800.06:2012 Akmens mūro ir natūralaus akmens tvarkyba

Rengė:  Lietuvos statybininkų asociacija
Recenzavo:  dr. Martynas Malakauskas; Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2015-01-23. Įsakymo Nr. 4.
 
 
Turinys
 
 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.        Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės ST 121895674.800.06:2012 „Akmens mūro ir natūralaus akmens tvarkyba“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [8.3]. Statybos taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2.  Šių  taisyklių, taip pat paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.02.01:2006 „Akmens mūras ir natūralus akmuo. Bendrieji reikalavimai“ nuostatos rekomenduojamos atliekant kultūros paveldo statinių, akmens mūro ir natūralaus akmens tvarkybos darbus.
3. Tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami kultūros ministro nustatyta tvarka. Jei kartu atliekami ir tvarkomieji statybos darbai (statinio kapitalinis remontas ar statinio rekonstravimas), šie darbai atliekami šio reglamento ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2004, Nr. 73-2545) nustatyta tvarka.
4. Taisyklėse nustatyti reikalavimai rekomenduojami visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.
5. Be šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų, vykdant akmens mūro ir natūralaus akmens tvarkybos darbus, rekomenduojama vadovautis reikalavimais, nustatytais statybos techniniame reglamente STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“, patvirtintame aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. Įsakymu Nr. D1-38 (Žin., 2005, 
Nr. 
14-443), ir medžiagų gamintojų rekomendacijomis. Atliekant darbus būtina laikytis darbų saugos reikalavimų.
6.  Akmens mūro ir natūralaus akmens tvarkybos projekto vykdymo ir darbų kokybės kontrolė vykdoma pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 23 straipsnio 10 punktą.
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju