06. Medinių konstrukcijų tvarkyba

ST 124478472.800.03:2012 Medinių konstrukcijų tvarkyba

Rengė:  Lietuvos statybininkų asociacija
Recenzavo:  dr. Martynas Malakauskas; Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2015-01-23. Įsakymo Nr. 4.
 
 

 

Turinys
 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1.            Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.03.03:2006 „Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo objektuose ir jų teritorijose esančių medinių konstrukcijų (toliau – medinės konstrukcijos) tvarkybos bendruosius reikalavimus.
2.            Medinių konstrukcijų tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200) (toliau – PTR sąrašas). Kai kartu atliekami ir tvarkomieji statybos darbai, vadovaujamasi ir Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) bei kitų normatyvinių dokumentų nustatytais reikalavimais.
3.            Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.
4.            Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, paveldo tvarkybos reglamentuose bei statybos techniniuose reglamentuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose (toliau – normatyviniai dokumentai) apibrėžtas sąvokas, terminus bei apibrėžimus.
 

II SKYRIUS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 
5.            Medinių konstrukcijų tvarkybos projektai rengiami atlikus šių darbų parinkimui, pro­jek­tų pagrįstumui ir po­vei­kio ap­lin­kai įver­ti­ni­mui bū­ti­nus tyrimus, kurių reikalavimai nustatyti PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytame paveldo tvarkybos reglamente bei kituose normatyviniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose medinių konstrukcijų tyrimus.
6.            Sąlygos medinių konstrukcijų tvarkybos projektų parengimui nustatomos vadovaujantis reikalavimais, nustatytais PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tvar­ko­mų­jų paveldo­sau­gos dar­bų projektavimo są­ly­gų (laikinie­ji ap­sau­gos regla­men­tai) išdavimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu arba šio sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu kul­tū­ros pa­vel­do tvarkybos dar­bų projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu.
7.            Medinių konstrukcijų tvarkybos projektų parengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai nustatomi PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tokių projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.
8.            Medinių konstrukcijų tvarkybos projektų paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.
9.            Medinių konstrukcijų tvarkybos darbai atliekami gavus leidimą, išduotą pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.
10.        Atliekant medinių konstrukcijų tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytais reikalavimais. Visi medinių konstrukcijų tvarkybos darbai atliekami tik turint išsamius tyrimus, tikslius duomenis apie jų techninę būklę ir kitus duomenis. Medinių konstrukcijų tvarkybos darbai turi būti atliekami laikantis taip pat ir kitų reikalavimų, nustatytų normatyviniais dokumentais. Konkretūs medinių konstrukcijų tvarkybos reikalavimai nustatomi PTR sąrašo antroje normavimo srityje nurodytais paveldo tvarkybos reglamentais, nustatančiais betono, molio, medinių konstruk­ci­jų tvarkybos bei betono, molio, medinių kon­struk­ci­jų sutvirtini­mo che­mi­nė­mis priemonė­mis reikalavimus.