12. Stiuko ir gipso lipdyba dirbtinio marmuro darbai

ST 124478472.800.01:2012 Paveldo statinių stiuko ir gipso lipdybos, dirbtinio (galima natūralaus marmuro) marmuro tvarkybos darbai

Rengė:  Lietuvos statybininkų asociacija
Recenzavo:  dr. Martynas Malakauskas; Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2015-01-23. Įsakymo Nr. 4.
 
 
Turinys
 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1. Statybos taisyklės ST 121895674.800.01:2012 „Stiuko ir gipso lipdyba, dirbtinio marmuro darbai“ parengtos laikantys PTR 2.08.01:2006 „Stiuko ir gipso lipdyba ir PTR 2.08.02:2006 „Dirbtinis marmuras“. Taip pat taisyklės parengtos vadovaujantis STR.1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ reikalavimais. Rengiant Taisykles vadovautasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Statybos įstatymu ir kitais teisės aktais, paveldo tvarkybos reglamentais bei statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais.
2. Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir rekomenduojamos taikyti vykdant stiuko ir gipso lipdybos bei dirbtinio marmuro darbus.
3. Reglamente nustatyti reikalavimai rekomenduojami visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju