10. Paveldosauginių stogų dangų tvarkyba

ST 124478472.800.11:2012 Paveldosauginių stogų dangų tvarkyba"

Rengė:  Lietuvos statybininkų asociacija
Recenzavo:  dr. Martynas Malakauskas; Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2015-01-23. Įsakymo Nr. 4.
 
 
Turinys
 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1.  ,,Paveldosauginių stogų dangų tvarkyba‘‘ statybos taisyklės parengtos laikantis II skyriuje išvardintų norminių dokumentų bei standartų. Statybos taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2.   Šios statybos taisyklės nusako atliekamų statybos darbų būdus taikomus vykdant paveldosauginių stogų tvarkybos darbus.
 

II SKYRIUS. NUORODOS

 
3.        Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų:
3.1.            STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr. 131-5326.);
3.2.            STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ (Žin., 2008, Nr. 130-4997);
3.3.            ptr 2.11.02:2008 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba“
3.4.            STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr.23-720; 2006, Nr. 54-1978; 2007, Nr. 119-4865);
3.5.            STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ (Žin., 2005, Nr. 100-3733);
3.6.            STR 2.01.06:2003 „Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo“ (Žin., 2003, Nr. 63-2857);
3.7.            STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (Žin., 2004, Nr. 23-72);
3.8.            www.statybostaisyklės.lt naudojimosi taisyklės.
 

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4.  PAGRINDINĖS SĄVOKOS

          
4.1.            atbraila – žemesniojo šlaitinio ar plokščiojo stogo kraštas, atsikišantis nuo fasado sienos plokštumos;
4.2.            įlaja – anga stogo dangoje vandeniui nuo stogo nuleisti;
4.3.            karnizas – stogo šlaito dalis, išsikišusi už išorinės sienos;
4.4.            kraigas – šlaitinio stogo viršutinė horizontali šlaitų sankirtos briauna;
4.5.            paklotas – konstrukcinis elementas, ant kurio tiesiogiai klojama hidroizoliacinė stogo danga (pvz. klojinys iš medžio ar medinių medžiagų, šilumą izoliuojančios medžiagos sluoksnis ar tiesiog laikančioji konstrukcija);
4.6.            parapetas – sienos tęsinys virš stogo dangos;
4.7.            plokščias stogas – nuožulnusis nuo 0,7o iki 7o nuolydžio stogas;
4.8.            stogo danga – viršutiniai nelaidūs vandeniui stogo sluoksniai (arba pavienis toks sluoksnis);
4.9.            stogo elementai – vėdinimo kanalai ir kaminėliai, alsuokliai, stoglangiai, dūmtraukiai, deformacinės siūlės, antenos ir kitos stoge ir virš stogo esančios konstrukcijos;
4.10.        stogo latakas – lietaus vandens nutekėjimui nuožulnus lovio tipo dviejų stogo šlaitų sankirtos ruožas, o taip pat skardiniai – stogo plokštumoje suformuoti nuosvyrieji arba  įtvirtinti prie atbrailos pakabinami latakai;
4.11.        sutapdintas stogas – stogas, sutapdintas su patalpos lubomis;
4.12.        šlaitinis stogas – stogas, kurį sudaro su nuolydžiu įrengta viena arba kelios susikertančios nuožulnios plokštumos. Šlaitų nuolydis didesnis nei 7o;
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju