02. Betono konstrukcijų tvarkyba

ST 124478472.800.10:2012 „Betono konstrukcijų tvarkyba“

Rengė:  Lietuvos statybininkų asociacija
Recenzavo:  dr. Martynas Malakauskas; Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2015-01-23. Įsakymo Nr. 4.
 
 
Turinys
 
 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1. Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės ST 121895674.800.10:2012 „Betono konstrukcijų tvarkyba“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai“ [10.3]. Statybos taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2.  Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant kultūros paveldo objektuose esančių betono konstrukcijų tvarkybos darbų reikalavimus.
3.  Šių statybos taisyklių nuostatos privalomos atliekant kultūros paveldo objektų betono konstrukcijų tvarkybos darbus.
4.  Atliekant darbus būtina laikytis medžiagų gamintojų rekomendacijų bei darbų saugos reikalavimų.
5.  Betono konstrukcijų tvarkybos baigti darbai priimami pagal reikalavimus, nustatytus paveldo tvarkybos reglamentuose, esančiuose Paveldo tvarkybos reglamentų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200), trečiojoje paveldo tvarkybos reglamentų normavimo srityje „Reikalavimų su nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba susijusioms procedūroms atlikti nustatymas“.
6.  Betono konstrukcijų darbų kokybės kontrolė vykdoma pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571).
7.  Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2001.
8.  Šiomis statybos taisyklėmis ir kitais normatyvinias dokumentias vadovaujamasi atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Atliekant tvarkomuosius statybos darbus kultūros paveldo statiniuose ir jų teritorijose ar apsaugos zonose vadovaujamasi statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais. Paveldo tvarkybos reglamentais ir statybos techniniais reglamentais bei kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais vadovaujamasi atliekant tvarkomuosius paveldosaugos ir statybos darbus kultūros paveldo statiniuose ir jų teritorijose, kaip tai nustatyta statybos techniniame reglamente STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-233/ĮV-196 (Žin., 2005, Nr. 60-2140).
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju