07. Medžio apdaila ir stalių gaminiai

ST 124478472.800.12:2012 „Medžio apdaila ir stalių gaminiai

Rengė:  Lietuvos statybininkų asociacija
Recenzavo:  dr. Martynas Malakauskas; Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2015-01-23. Įsakymo Nr. 4.
 

Turinys
 
 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1.        Statybos taisyklės ST 121895674.800.12:2012 „Medžio apdaila ir stalių gaminiai“ parengtos laikantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.04.01:2006 „Me­džio ap­dai­la ir stalių ga­mi­niai“ ir STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [5.2]. Paveldo tvarkybos taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2.        Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant darbus susijusius su medžio apdaila ir stalių gaminiais.
3.        Reglamente nustatyti reikalavimai rekomenduojami visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.
4.        Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2001.
 

II SKYRIUS. NUORODOS

 
5.        Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų:
5.1.         Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas (Žin.,1996, Nr. 32-778; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. XI-992);
5.2.            STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr 131-5326);
5.3.            STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150. Pakeitimai: Žin., 2002, Nr. 91-3907, Žin., 2003, Nr. 33-1392);
5.4.            PTR 2.04.01:2006 „Me­džio ap­dai­la ir stalių ga­mi­niai“
5.5.            STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimų durys“ (Žin., 2006 Nr. 18-643);
5.6.            1.01.01:2005 "PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ RENGIMO TAISYKLĖS";
5.7.            LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS ĮSTATYMAS
5.8.            www.statybostaisyklės.lt naudojimosi taisyklės.
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju