06. Statinių inžinerinių sistemų (dujotiekio) montavimo darbai

ST 121895674.300.10.05:2015 "Statinių inžinerinių sistemų dujotiekio montavimo darbai“
Rengė:  Lietuvos statybininkų asociacija
Recenzavo:  Lietuvos statybininkų asociacija
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA 
 
1. Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės ST 121895674.300.10.05:2015 „Statinių inžinerinių sistemų dujotiekio montavimo darbai“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [5.2]. Statybos taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2. Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant vidaus dujotiekio sistemų įrengimo darbus.
3. Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2008.
4. Statybos taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems statybininkų asociacijos narių bei elektroninės Statybos taisyklių sistemos „STATAI“ narių sąraše esančių įmonių darbuotojams. Techniniai reikalavimai ir darbų kontrolė pateikti šių Taisyklių III skyriuje.
 
Dokumentas pateiktas žemiau: