01. Atliekų sąvartynų įrengimo ir statybos darbai

ST 121895674.900.01:2015 "Atliekų sąvartynų ir statybos darbai“

Rengė:  Lietuvos statybininkų asociacija
Recenzavo:  Lietuvos statybininkų asociacija
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA 
 

 

1. Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės ST 121895674.900.01:2015 „Atliekų sąvartynų įrengimo ir statybos darbai― parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai― [5.2]. Statybos taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medţiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2. Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant atliekų sąvartynų įrengimo ir statybos darbus.
3. Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2008.
 
Dokumentas pateiktas žemiau: